ÁSZF - Hotel Palota

ÁSZF

Jelen ÁSZF 2023. április 1. napjától hatályos.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Hotel Palota Lillafüred Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy szálloda ) által a Hotel Palota szállodában nyújtott szállás-, éttermi- és egyéb szálláshely szolgáltatások valamint a www.hotelpalota.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap/weboldal) elérhető szolgáltatások az igénybe vevő (továbbiakban: Vendég/Felhasználó/Fogyasztó/Vásárló/Megrendelő) általi használatának feltételeit.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A honlapon történő szolgáltatás megrendelésre/foglalásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet az irányadó.

A Szolgáltató által a Vendégnek biztosított egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését, üzleti ügyfelekkel, utazásszervezőkkel, utazásközvetítőkkel.

I.A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya Hotel Palota Lillafüred Kft. (székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1., cégjegyzékszám: 05-09-030476 adószám: 11893231-2-05; a továbbiakban: „Hotel Palota Lillafüred Kft. /Szolgáltató/szálloda) tulajdonában és üzemeltetésében álló szálloda szolgáltatásaira terjed ki.

 1. Név: Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1
 3. Képviselő neve: Borda Krisztina ügyvezető
 4. Cégjegyzékszám: 05-09-030476
 5. Adószám: 11893231-2-05
 6. Bejegyző Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 7. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 8. Számlaszám: 11794008 24015833 00000000
 9. Telefonszám: +36-46-331-411
 10. E-mail cím: info@hotelpalota.hu

I.A jelen Általános Szerződéses Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani, de egyben köteles a módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 8 nappal az ÁSZF változásait rögzítő kivonatot és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a Honlapján közzétenni.

Ezen felül a Szolgáltató az ÁSZF-módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 8 nappal köteles a már megkötött, hatályos és teljesítésre váró Egyedi Szerződéssel rendelkező Megrendelőt a rendelkezésre álló elérhetősége szerint írásban, vagy elektronikus úton (e-mailben) – közvetlenül, vagy Meghatalmazottja útján – értesíteni a változásról az ÁSZF-módosítás és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, vagy annak a Hotel honlapján történő megtekintés lehetőségét tartalmazó felhívás megküldésével. A felhívásnak tartalmaznia kell továbbá a Megrendelőt a jelen ÁSZF szerint megillető felmondási jogra vonatkozó tájékoztatást is.

Az e pontban foglalt értesítési kötelezettsége a Szolgáltatónak kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a már megkötött, hatályos és teljesítésre váró Egyedi Szerződés alapján történő szolgáltatásnyújtásra – részben, vagy egészben – az ÁSZF-módosítás hatálybalépését követően kerül sor és a felek az Egyedi Szerződésben alkalmazzák a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Megrendelő az e pont szerinti közvetlen értesítéstől számított 5 napon belül jogosult a Szolgáltató, részére megküldött egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a megkötött Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha az Szolgáltató lényeges kötelezettségét érinti és az hátrányosan a Megrendelő terhére esik.

Amennyiben a Megrendelő a jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondási jogát nem gyakorolja, vagy az erre nyitva álló határidőt elmulasztja, úgy a módosított, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

1.) A szolgáltatás megrendelése:

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli ajánlatot ad. Az ajánlatkérés nem minősül szobafoglalásnak. Az írásbeli ajánlat az ajánlatkérés pillanatában szabad kapacitás alapján készül. A Vendég írásos megrendelésekor igazolja vissza a még foglalható szobatípust a Szolgáltató.

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban (e-mail, a szálloda weboldalán keresztül stb.) leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Vendég írásbeli kérelme és a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása szükséges.

A szálloda elérhetőségei a szálloda saját prospektusain, a www.hotelpalota.hu címen megtalálható online portálon (a továbbiakban: „Honlap”) találhatók. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, felnőttekkel érkező gyermekek számát és életkorát valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.

Az online foglalás menete: A www.hotelpalota.hu oldalon keresztül online foglalásra nyílik lehetőség. Első lépésben az oldalon megjelenő naptárban ki kell jelölni a tartózkodás időpontját, majd a felnőtt vendégek és gyermekek számának, életkorának megadásával a rendszer kilistázza a megjelölt időszakban elérhető szobatípusokat és az időszakra vonatkozó szállás ajánlatokat. A megfelelő szobatípus és opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások kiválasztása után a személyes adatok megadásával (név, cím, e-mail cím, telefonszám) és az Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával véglegesítésre kerülnek a foglalás részletei. A foglalásról a rendszer egyidejűleg visszaigazolást küld a megadott e-mail címre a foglalási kód megadásával.

2.) A szolgáltatás:

2.1. A szállodai szobák minden esetben a „Hotel Palota szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A Hotel Palota által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „Hotel Palota szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.
A Hotel Palota szállodai Alapcsomag” tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába. Céges ügyfelek és rendezvények esetén egyedi feltételekkel, külön megállapodásban állapodhatnak meg a felek.

A Szálloda által biztosított szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségre, a szálloda által meghirdetett feltételek szerint veheti igénybe.

A wellness szolgáltatások a szálloda wellness házirendje betartásával vehetők igénybe. A házirend megtalálható a helyszínen kifüggesztve.

Wellness kezelések igénybevételére előzetes bejelentkezés szükséges. A lefoglalt szolgáltatások lemondására a rögzített lemondási feltételek szerint van lehetőség, ezt követően a Szolgáltató lemondási díjat számíthat fel.

2.2. Közvetítő:

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2.3.Az akciós ajánlatok érvényessége:

Az akciós vagy kedvezményes ajánlatok - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

2.4. A megszűnési, lemondási és módosítási feltételek:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a megrendelésben szereplő egy napi szobaár. Csoportos, utazási iroda, céges megrendelés esetén egyedi megállapodásban kerül sor a lemondási kötbér feltételek rögzítésére.

Amennyiben a vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította és az érkezési napon nem érkezik meg és írásos lemondás sem érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

Amennyiben a vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik, azaz a lefoglalt a szobát - ha a vendég másként nem intézkedik - a megrendelés hátralévő időtartamára a Szolgáltató kiadhatja.

Lemondást és módosítást kizárólag írásban fogad el a szálloda. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szállodához meg kell érkeznie.

Ha vis maior, vagy más egyéb, a Megrendelőnek fel nem róható, külső elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől lemondási díj (kötbér) fizetése nélkül elállni. Megrendelő köteles a vis maior fennálltát, vagy az egyéb okot a visszalépési nyilatkozat megtételekor hitelt érdemlően bizonyítani. Szolgáltató csak a nyilvános és hivatalos forrásból származó (pl. adott ország Külügyminisztériuma által kiadott hivatalos utazási korlátozás, légitársaság járattörlési értesítése, amely a szolgáltató (harmadik személy) által önállóan is ellenőrizhető stb.) bizonyítékot fogad el hitelesnek.

2.5. Árak/ Fizetési feltételek

A szálloda mindenkori árai a szálloda honlapján kerül közzétételre.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján találhatók, az egyéb részlegeken az árlisták egységenként elérhetőek.

A Szolgáltató legjobb ár garanciát alkalmaz. A garancia érvényesítésének alapfeltétele, hogy a Szolgáltató hivatalos weboldalán érvényes visszaigazolt szobafoglalással kell rendelkezni. A kedvezőbb ár ugyanazon foglalási feltételek mellett érvényes, mint a szálloda által visszaigazolt.

Ezen feltételek a következők:

• Ugyanazon szállodára érvényes

• A foglalásban szereplő érkezési és utazási időpont megegyezik

• Azonos a vendéglétszám és a vendégek kora

• Egyforma a szobatípus és a szobák száma

• Az egyéb megrendelt szolgáltatások mennyisége és tartalma között nincs különbség

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a szolgáltatást igénybevevő Szerződő félre.

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető előreutalással, online fizetéssel, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya) vagy a szálloda által kibocsátott utalvánnyal.

A szálloda által kibocsátott utalványok (Értékutalvány, valamint két ill. három éjszakás szolgáltatásra szóló utalvány) – a hatályos ÁFA tv. alapján többcélú utalványnak minősülnek. Ezen készpénz helyettesítők megvásárlásakor az utalványok vevője ÁFA-t nem fizet, hanem az ÁFA felszámításra az utalványok beváltásakor, a szolgáltatás igénybevételekor kerül sor. Az utalványok SZÉP kártyával nem kiegyenlíthetők.

A Hotel Palota Lillafüred Kft. (szálloda) fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, Big Fish PayLink szolgáltatással történő online fizetés, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél) bemutatását. A szolgáltatás igénybevételére az azonosítási kötelezettség teljesítését követően van mód. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását. A szállodának kizárólag a szállást igénybevevő nevére szóló SZÉP kártyát áll módjában elfogadni.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni.

Online fizetés esetén a megrendelés/foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a szálloda visszaigazolta.

Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay

Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron

Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

Hotel Palota Lillafüred Kft. által elfogadott utalványokról részletes információ a szálloda honlapján (https://hotelpalota.hu/ajanlataink/palota-ajandekutalvany) elérhető.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről számlát állít ki.

Bár a Vendégnek lehetősége van a foglalás pénznemétől eltérő pénznemben fizetni, a számlát a kifizetés pénznemében állítjuk ki.

A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul.

Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges.

A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.

Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne a Vendégek, úgy kérjük a számla kiállítása előtt jelezni, a számla kiállítását követően nem áll a Szolgáltató módjában a módosítás.

2.6.Ajánlatok / kedvezmények

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel, nem válthatók pénzre és a Szolgáltató részéről egyoldalúan meghosszabbíthatók és visszavonhatók.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - kedvezményt biztosít a szálloda a választott időszakra vonatkozó árajánlat függvényében.

Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

2.7.Ajándékutalványok

A szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított utalványok:

Az írásban megrendelt és előre 100%-ban kifizetett ajándékutalványok az összeg beérkezését követően kerülnek kiszámlázásra és kiállításra.

A Vendégnek elektronikus kézbesítést van lehetősége kérni.

Az összeg befizetése után számlát készítünk az utalvány értékesítéséről, a felhasználás után pedig a végső számla utalvány fizetési móddal kerül kiállításra.

Az ajándékutalvány más kedvezményekkel nem összevonható, illetve nem felhasználható a kizárt időszakokban felár fizetése mellett sem. Az utalvány visszaváltására nincs lehetőség, az készpénzre nem váltható sem a szálloda, sem harmadik fél vonatkozásában. Az ajándékutalvány ellenérték fejében nem átruházható, nem továbbértékesíthető, másodlagos forgalomba nem hozható (ideértve az aukciós oldalon történő értékesítést is). A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti, kivéve, ha azt a szolgáltató egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítja. Az utalványok nem fizethetők SZÉP kártyával.

2.8.Törzsvendégprogram

A törzsvendég program célja vendégeink hűségének jutalmazása, részükre a foglalások száma és költés alapján kedvezmények, illetve többletszolgáltatások nyújtása.

A törzsvendégprogram a szálloda visszatérő, egyénileg, kizárólag a honlapon foglaló egyéni vendégei részére biztosítható. (Egyéni vendégnek minősül a vendég, amennyiben foglalását közvetlenül saját nevében teszi meg, közvetítő igénybevétele nélkül. Közvetítőnek számít: bármilyen szállásközvetítő és szállásfoglaló rendszer vagy iroda, együttműködő vállalatok, corporate partnerek, Magyar Szálloda Szövetség.)

A törzsvendégprogram egy online felület, mely felhasználóbarát, telefonon és számítógépen egyaránt könnyen elérhető. A felület interfész kapcsolattal kapcsolódik a foglalási motorhoz, így az adatok könnyen átjárhatóak, a foglalások gyűjtése és a hozzájuk kapcsolható előnyök könnyen kigyűjthetők és rendszerezhetők. Az online loyalty felületen nyomon követhető a törzsvendégek tevékenysége (foglalás, ajánlatkérés, pontfelhasználás, jóváírás). A program a beállított paraméterek alapján aktiválja a törzsvendég szinthez tartozó kedvezményt, jóváírja a hűségpontokat, illetve a foglalás során lehetőséget kínál azok beváltására.

A Palota törzsvendégprogram 2023. december 11. napjától indul és a részletes feltételei a www.hotelpalota.hu / SZÁLLODÁNK menüpont alatt megtalálhatóak, azzal, hogy igénybevételéhez regisztráció szükséges.

3.A szállodába történő érkezés-távozás: check-in; check-out

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.

A lefoglalt szoba rendelkezésre állását a Hotel Palota Lillafüred Kft. 18.00 óráig történő érkezés esetén garantálja. 18.00 utáni érkezés esetén a szoba rendelkezésre állását a Hotel Palota Lillafüred Kft. abban az esetben garantálja, amennyiben a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítékaképpen a terheléshez szükséges bankkártya adatokat a szerződő partner rendelkezésre bocsátja.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem szállhat meg, az adatszolgáltatás kötelező.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, valamint a Vendég által a távozásig igénybe vett Szolgáltatások ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobahosszabbítási felárat kiszámlázni.

A Szolgáltató a szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés vagy késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást igénybe kívánja venni a Vendég, kérjük vegye figyelembe, hogy ezt a szálloda legkorábban elutazás előtt 24 órával igazolja vissza.

4.A szerződés teljesítésének megtagadása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

4.1. A Szolgáltató jogosult az alábbi esetekben írásban, a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

a.) a Megrendelő részéről az előleg, vagy egyéb biztosíték a Szolgáltató által megszabott határidőben nem kerül megfizetésre.

b.) a Vendég a szobát, illetőleg a szálloda bármely létesítményét nem rendeltetésszerűen használja vagy szándékosan kárt okoz;

c.) a Vendég a szálloda biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a szálloda alkalmazottaival vagy más Vendégeivel szemben kifogásolhatóan, durván, fenyegetően, nyugalmukat megzavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik vagy más, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, illetőleg fertőző betegségben szenved;

d.) a Megrendelő cég vagy egyéb szervezet ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy bármely egyéb, a Megrendelő megszüntetésére vonatkozó eljárást kezdeményeztek illetve bámely fizetésképtelenségi helyzet áll elő;

e.) a Megrendelő által a szálloda területén megtartani kívánt rendezvény veszélyeztetheti a szálloda zökkenőmentes üzemeltetését, biztonságát vagy jó hírnevét;

f.) vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltatónak fel nem róható külső, elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül.

g.) a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

4.2. Elhelyezési garancia

Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, **** kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a vendég nem élhet.

5. A Vendég jogai, reklamáció, panaszügyintézés

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, illetve az ügyeletes vezetőnél írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

A Vendég a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Név: Hotel Palota Lillafüred Kft.
 • Székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.
 • Képviselő neve: Borda Krisztina ügyvezető
 • Telefonszám: +36-46-331-411
 • E-mail cím: info@hotelpalota.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz- vesz fel.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát - a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Fogyasztónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a fogyasztót az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: területi nfh.hu/területi.)

-Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: BAZ Megyei Békéltető Testület, 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

-Bírósági eljárás kezdeményezése.

6. A Vendég kötelezettségei

6.1 A Vendég a szolgáltatás megrendelésével a jelen ÁSZF-ban foglaltakat elfogadja és az ebben foglaltakat köteles betartani.

A Vendég köteles különösen, de nem kizárólag a megállapodás szerinti díj megfizetésére a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor.

Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért térítést számlázzon ki. A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos. Egyedi étkezési igények kielégítésére előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

6.2. Parkolás és széf

A szállóvendégek gépjárműveikkel térítésmentesen parkolhatnak a szálloda nem őrzött, kamerával megfigyelt parkolóban.

A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk, más parkolót használó jármű által okozott kár) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

A szálloda jelen pontban külön tájékoztatja a Vendégeket, hogy a szobákban és a szobai széfben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, kizárólag a Recepción elhelyezett és tételesen átvett, jegyzőkönyvezett (széfnyilvántartó nyomtatványon megjelölt) értéktárgyakért vállal felelősséget. A szálloda a wellness részlegen, masszázskezelőkben, közösségi terekben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal. A Vendég jelen, külön tájékoztatást követően fogadja el kifejezetten az általános szerződési feltételeket.

6.3.A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kell kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

6.4.A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

6.5.Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles a megállapított büntetési díjat fizetni a szálloda üzemeltetője részére, amelyet a szálloda üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és amelyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

Tűz esetén a recepciót és a szállodát szükséges haladéktalanul értesíteni.

A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli. A vendég mindazon károkért felelős, amelyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

6.6. A Vendég kötelessége az alábbi etikett szabályok betartása:

• Megkérjük vendégeinket, hogy a szállodánkon kívül vásárolt ételeket és italokat a szálloda területére ne hozzanak be és ne fogyasszanak.

• A nyugágyak foglalása csak a wellness részlegen való tartózkodás alatt megengedett. A feleslegesen foglalt nyugágyakat kollégáink felszabadítják.

• Dohányozni csak a kijelölt területeken lehetséges.

• Kérjük, hogy a szállodánk különböző területein, eseménytől függően, illő öltözékben szíveskedjenek megjelenni, amit előre köszönünk.

Lobby bárunk valamint éttermeink területén a fürdőruházatban és köntösben való megjelenést kérjük mellőzzék.

6.7. Állatok behozatala

A szálloda területére (kültér és beltér egyaránt) állatok behozatala engedélyezett előre egyeztetett földszinti szobában. Az állatok az éttermeket és a wellness részleget nem látogathatják.

A Szolgáltató

1.A Szolgáltató jogai:

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepció jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

Szükség esetén a recepció jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

2. A Szolgáltató kötelessége:

2.1 A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

A Vendég panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele.

2.2. A Vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

3.Az adatkezelés biztonsága:

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó szabályokat a Szolgáltató általa a honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

4.A Szolgáltató kártérítési felelőssége:

A szálloda jelen pontban külön tájékoztatja a Vendégeket, hogy a Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a dolgot a Vendég a Recepción a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adta át, aki dolgai átvételére jogosultnak tarthatott és azt rögzítették a széfnyilvántartó nyomtatványon. A Vendég jelen, külön tájékoztatást követően fogadja el kifejezetten az általános szerződési feltételeket.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szálloda jelen pontban külön tájékoztatja a Vendégeket, hogy értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette és azt rögzítették a széfnyilvántartó nyomtatványon. A Vendég jelen, külön tájékoztatást követően fogadja el kifejezetten az általános szerződési feltételeket.

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

A kártérítés mértékének felső határa a vendég által fizetendő díj kétszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

5.Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infó tv.) szabályainak megfelelően eljárni.

Vis maior: Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett az egyik fél sem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

6. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található.

Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, a hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság kerül kijelölésre.

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

7.Digitális okmányolvasó használata és VIZA rendszer

Tájékoztatjuk, hogy a digitális okmányolvasó használatára vonatkozó és érvényben lévő kormányrendelet értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás feltétele a szálláshely szolgáltatást igénybevevő személyek személyes adatait igazoló fényképes igazolványainak (személyi igazolvány, lakcímkártya vagy útlevél, lakcímkártya) átadása érkezéskor a recepción és digitális okmány scannerrel történő rögzítése a szálloda részéről.

Minden vendég azonosítására be kell mutatni a fényképes okmányt és lakcím igazolványt érkezéskor, gyermekeknek is.

A hatályos jogszabály szerint amennyiben a vendég nem adja át okmányolvasásra a személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A VIZA rendszerbe adatok továbbítására a szálláshely-szolgáltató 2021. szeptember 1. napjától köteles.

Abban az esetben, ha a szálláshelyszolgáltató a jogszabályi előírások okán a tartózkodást megtagadja, a szálloda a visszaigazolásban szereplő kötbér-, lemondási- vagy módosítási összeg megfizetésére igényt tart.

Záró rendelkezések

A megrendelés, szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Ön jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozza továbbá, hogy a Szolgáltató lehetővé tette, hogy Ön az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, valamint Ön külön tájékoztatást kapott azokról az általános szerződési feltételekről, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól és Ön ezen külön tájékoztatást követően azokat kifejezetten elfogadta. Jelen ÁSZF a szálloda honlapján, a megrendelés visszaigazolásában elérhető, valamint a szállodában kifüggesztve a recepción megtekinthető.

A jelen ÁSZF-ben nem vagy nem kellőképpen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

I. sz. melléklet

A HOTEL PALOTA LILLAFÜRED**** ALAPCSOMAG TARTALMA

Szálloda

Tartalom

Hotel Palota
Lillafüred****

Szállás félpanziós ellátással, uszoda, élménymedence, szauna, infraszauna, taposó- és merülőmedence, gőzfürdő, sókamra, fitness terem, kültéri finn szauna merülő medencével, fürdőköpeny használat, WIFI használat, parkolás.


II. sz. melléklet

HONLAP (www.hotelpalota.hu ) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1.A Szolgáltató weboldalán/honlapján elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

2.A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

8. Szerzői jog
8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.
8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.
8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.
8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

Megéri itt foglalni!
Legjobb ár garancia és azonnali visszaigazolás
20% éttermi kedvezmény kupon
Kedvezményes jegyek a környék attrakcióihoz
Azonnali instant átutalásos és bankkártyás fizetés
Csak itt elérhető szobatípusok
Kiegészítő szolgáltatások és szobai bekészítések
Részvételi lehetőség a szálloda saját HŰSÉGPROGRAMJÁBA